Back

ⓘ वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
                                     

ⓘ वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल सरकारको बैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणीय संबर्धन तथा प्रविधिको उचित प्रयोग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने मुख्य कार्यालय हो। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वातावरण व्यवस्थापनको निमित्त यस मन्त्रालयले मुख्यतः प्रबर्द्धक, सहजकर्ता र नियामकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ।

नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल फोन: ४२११६६१, ४२११७०९ ४२११८६०, ४२११६१७, ४२११६९८, ४२११६४१, ४२११७३४ फ्याक्स: ४२११७५४ ईमेल: info most.gov.np

                                     
  • मन त र लय स चन तथ सञ च र मन त र लय परर ष ट र मन त र लय व त वरण, व ज ञ न तथ प रव ध मन त र लय र ड य न प ल न प ल ट ल भ जन र ष ट र य य जन आय ग स सद भवनहर
  • सम जकल य ण, रक ष व ण ज य तथ आप र त व ज ञ न प रव ध तथ व त वरण श न त तथ प नन र म ण, सहक र तथ गर ब न व रण, श रम तथ र जग र श र ब मद व ग तम उप
  • प रम ख र त यसपछ उप प रध नमन त र मन त र तथ र ज यमन त र र सह यक मन त र हर रहन छन त न हर आ - आफ न मन त र लय प रत उत तरद य ह न छन मन त र पर षद