Back

ⓘ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
                                               

उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन

उत्तरी एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नाटो / नेटो ३० युरोपेली तथा अमेरिकी देशहरूको अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन हो।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
                                     

ⓘ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र सङ्घको केही सदस्य राष्ट्रहरूको समूह हो, जो महासभालाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग तथा विकास कार्यक्रमहरूमा सहायता गर्दछ । यो परिषद सामाजिक समस्याहरूको माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई प्रभावकारी बनाउनमा प्रयासरत छ ।

                                     

1. बाह्य लिंक

 • इकोसक- पृष्ठभूमि
 • संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
 • वैश्विक नीति मंच
 • संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास पृष्ठ
 • संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विषय
 • संयुक्त राष्ट्र - आधिकारिक जालस्थल
                                     
 • प रम ख अङ गहर छन त ह न - मह सभ स रक ष पर षद आर थ क तथ स म ज क पर षद स य क त र ष ट र ज म म जम न पर षद वर तम नम य स स थ न स क र य छ अन तर ष ट र य
 • ब स ल सक सन ध म हस त क षर गर क थ ए यसक उद द श य स म ह क स न य सहय ग र स म ज क - आर थ क सहय ग प रद न गर न थ य यसक स थ सन ध क हस त क षरकर त हर ल प रत ज ञ
 • गर न उद ध श य ल अप र ल म स थ पन भएक य स स थ सन म स य क त र ष ट र सङ घक व श षज ञ स स थ भन क ह यसक प रध न क र य लय स व ट जरल य न डक
 • न ट र य र प क पर षद सदस य य र प म स रक ष र सह - क र यक ल ग सङ गठन OSCE क एक स स थ पक र ज य र स य क त र ष ट र स रक ष पर षद त न पटक एक स ट ल इएक
 • समस य हर म थ आपस सहय ग एव म नक व कस त गर न स स थ ह व श व स व स थ य सङ गठनक सदस य द श तथ द इ स बद ध सदस य छन य स य क त र ष ट रसङ घक एउट अन ष ग क